สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์

filler image

สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2524 ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2524 สำนักงานเลขานุการเป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา ทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมทั้งให้บริการงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานภายในและภายนอกคณะมนุษยศาสตร์ โดยได้รับอนุมัติปรับโครงสร้างภายใน จากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 อนุมัติให้ปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานภายในคณะมนุษยศาสตร์ มีความชัดเจน คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจการดำเนินงานในปัจจุบัน รวมถึงให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรนั้น ให้สำนักงานเลขานุการ แบ่งออกเป็น 5 งาน ประกอบด้วย 1) งานบริหารและธุรการ 2) งานคลังและพัสดุ 3) งานบริหารการศึกษา 4) งานแผนและประกันคุณภาพ 5) งานทรัพยากรกายภาพ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

 

responsive screens

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์. 02 579 5566-8
โทรสาร. 02 561 3485

  • .
  • .
  • .
  • .
  • ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์: jameekorn.y@ku.th