สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์

filler image

ปรัชญา - คณะมนุษยศาสตร์ใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรม
วิสัยทัศน์ - คณะมนุษยศาสตร์มีชื่อเสียงทางด้านนวัตกรรมมนุษยศาสตร์ในระดับนานาชาติ
เอกลักษณ์ - คณะมนุษยศาสตร์เป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่น ทันสมัย ไม่หยุดนิ่ง
อัตลักษณ์ - บุคลากรและนิสิตคณะมนุษยศาสตร์มีสำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี (IDKU)
ค่านิยม - สร้างสรรค์ มองไกล ร่วมใจ พัฒนา
วัฒนธรรมองค์กร - กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม

filler image

สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2524 ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2524 สำนักงานเลขานุการเป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา ทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมทั้งให้บริการงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานภายในและภายนอกคณะมนุษยศาสตร์ โดยได้รับอนุมัติปรับโครงสร้างภายใน จากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 27 ตุลาคม 2557 และ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ให้แบ่งส่วนงานในสำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ จากเดิมมี 4 งาน เป็น 5 งาน ประกอบด้วย 1) งานบริหารและธุรการ 2) งานบริการการศึกษา 3) งานคลังและพัสดุ 4) งานแผนและประกันคุณภาพ และ 5) งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์. 02 579 5566-8
โทรสาร. 02 561 3485

  • .
  • .
  • .
  • .
  • ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์: jameekorn.y@ku.th